Philadelphia-2024 Pro-Am Rhythm ResultsPhiladelphia-2024 Pro-Am Standard ResultsPhiladelphia-2024-photosPhilly-2024 Amateur-Adults ResultsPhilly-2024 Amateur-Kids ResultsPhilly-2024 Pro ResultsPhilly-2024 Pro-Am Latin ResultsPhilly-2024 Pro-Am Smooth ResultsPhilly-2024 Pro-RS ResultsPhilly-2024 Sammy Winners