NYDF-2020 Pro CabaretNYDF-2020 Pro LatinNYDF-2020 Pro RhythmNYDF-2020 Pro SmoothNYDF-2020 Pro Standard